AKTIVITETER

Festdage small3

 Starup Ungdoms-
og Idrætsforening
Starup Skolevej 33 A
6100 Haderslev
cvr nr.: 31766818

 

DKkort2

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

INFORMATION

 

VedtægterStarup UIFs vedtægter kan hentes her

VEDTÆGTER FOR STARUP UNGDOMS OG IDRÆTSFORENING.
HOVEDFORENINGENForeningens navn og formål
§ 1.

Foreningens navn er Starup Ungdoms og Idrætsforening (Starup UIF),
den er stiftet den 27. marts 1943 og har hjemsted i Haderslev Kommune.

 
                                                             § 2.
Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for idrætsudøvelse samt igangsætte kulturelle arrangementer til fremme af fællesskabet.


§ 3.

Starup UIF består af en hovedforening og derudover af selvstændige afdelinger for hver idrætsgren, der viser sig behov for. Foreningen er tilsluttet D.I.F. og D.G.I.


Medlemskab

§ 4.

Som aktivt medlem kan optages enhver, som opfylder D.G.I.’s samt D.I.F.’s amatørregler. I hovedforeningen kan endvidere optages passive medlemmer.
Afgørelse om optagelse i idrætsafdelingerne afgøres af de respektive afdelingsbestyrelser.

Efter forslag fra hovedbestyrelsen kan hovedgeneralforsamlingen udnævne æresmedlemmer.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.


§ 5.

Afdelingsbestyrelserne kan idømme karantæne til eller ekskludere:

 1. Medlemmer der udviser usømmelig opførsel, f.eks. brud på god tone eller sportsånd.
       Pågældende har dog først lejlighed til at fremføre sit forsvar.
 2. Medlemmer der ikke overholder foreningens vedtægter eller er i restance med      kontingent over 3 måneder.

Om idømte karantæner eller eksklusioner afgives der indberetning til hovedbestyrelsen, der tager stilling til, om udelukkelsen skal få konsekvenser for den pågældendes eventuelle deltagelse i foreningens øvrige afdelinger.


Kontingent

§ 6.

Aktivitetskontingent og opkrævningsterminer herfor fastsættes af de respektive afdelingsbestyrelser. Kontingent for passive medlemmer fastsættes af hovedbestyrelsen.


Generalforsamling

§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i februar/marts måned. Hovedforeningens generalforsamling skal placeres mindst 14 dage efter sidste ordinære afdelingsgeneralforsamling.

Der indkaldes med mindst 14 dages varsel via foreningens klubblad eller anden meddelelse til samtlige medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettiget og valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år og har været medlem af foreningen i mindst en måned. Stemmeberettigede og valgbare er endvidere forældre til aktive medlemmer under 16 år. Stemmeret kan kun udnyttes ved personligt fremmøde og bortfalder ved restance ud over 3 måneder.


§ 8.

Dagsorden for hovedforeningens ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og protokolfører.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår til efterretning.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.
      På valg er: I lige år, formand og sekretær, i ulige år næstformand og kasserer.
 7. Valg af suppleant.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.


§ 9.

Ved valg til bestyrelsen bestemmer dirigenten afstemningsmåden.
På begæring af mindst et medlem skal der dog ske skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal,

jævnfør dog § 14 og § 15.


Ekstraordinær generalforsamling

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden.


Ledelse

§ 11.

Tegning af Starup-UIF

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af formand, næstformand, kasserer og sekretær, alle valgt på hovedgeneralforsamlingen.
Desuden indgår i hovedbestyrelsen 1 repræsentant fra hver af de afdelinger, der til enhver tid findes indenfor foreningen. Alle medlemmer vælges for et år ad gangen.

Hovedbestyrelsen er næst efter generalforsamlingen foreningens øverste myndighed. Den varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer Starup UIF i alle forhold, der ikke er af rent idrætslig karakter.

Hovedbestyrelsens lovligt vedtagne beslutninger og handlinger udført i henhold hertil, forpligter foreningen og afdelingerne.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Den daglige ledelse af de rent idrætslige forhold varetages af de enkelte afdelingsbestyrelser.

Hoved- og afdelingsbestyrelser kan nedsætte udvalg efter behov.

Over bestyrelsens handlinger føres protokol.

Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelse samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

Hovedbestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto.

Køb salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling


Regnskab

§ 13.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Hovedforeningens regnskab forelægges hvert år, forsynet med revisorernes påtegning, hovedforeningens generalforsamling til godkendelse.

De enkelte afdelingers regnskab forelægges forsynet med revisorernes påtegning de respektive afdelingers generalforsamlinger til godkendelse.

Hver afdeling afleverer årligt budget senest 14 dage før hovedbestyrelsens generalforsamling.

Afdelingerne er ansvarlige for overholdelse af de opstillede budgetter, og det økonomiske ansvar hviler således på den enkelte afdeling.

Afdelingerne er forpligtet til, i forhold til medlemstal, at bidrag til foreningens fælles drift.

Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.


Ændring af vedtægterne

§ 14.

Ændringer i foreningens vedtægter kan ske på enhver hovedgeneralforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Opnås et sådan flertal ikke, kan forslaget indbringes for en ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i § 10. Hvis 2/3 af de her fremmødte stemmer for forslaget, er dette vedtaget.


Foreningens opløsning

§ 15.

Opløsning af foreningen kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 stemmer for. Er den opløsende generalforsamling ikke beslutningsdygtig på grund af for få fremmødte, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan besluttes med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

Ved opløsning af foreningen bestemmer den sidste generalforsamling, hvortil tilbagehavende midler skal anvendes, idet det er en betingelse, at disse kun må anvendes til idrætsligt eller andet almennyttigt formål i Haderslev Kommune.


AFDELINGERNE


 Ledelse


Pkt. 1

Til at være hovedbestyrelsen behjælpelig med at lede foreningen, vælger hver afdeling på sin afdelingsgeneralforsamling en bestyrelse, som skal lede det idrætslige arbejde i foreningen.

Pkt. 2

Afdelingsbestyrelsens størrelse bestemmes af den enkelte afdeling, men skal dog mindst være 4 medlemmer.

Et af afdelingens bestyrelsesmedlemmer indgår i hovedbestyrelsen jævnfør § 11 i hovedbestyrelsens vedtægter.

Hovedforeningens formand, næstformand, kasserer og sekretær kan ikke samtidig indvælges i en afdelingsbestyrelse.


Generalforsamling


Pkt. 3.

Afdelingernes ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i januar eller februar måned.

Vedrørende indkaldelse til generalforsamling og indsendelse af forslag, følges reglerne i hovedforeningens vedtægter § 7.

Forslag om vedtægtsændringer kan ikke vedtages på en afdelingsgeneralforsamling, men kan videresendes som forslag til hovedforeningens generalforsamling.

Stemmeberettiget og valgbar er ethvert af afdelingens medlemmer, der er fyldt 16 år, og som i mindst en måned har været medlem af afdelingen.

Stemmeberettigede og valgbare er endvidere forældre til afdelingsmedlemmer under 16 år.

Stemmeretten bortfalder ved kontingentrestance ud over 3 måneder.

Stemmeretten kan kun udnyttes ved personligt fremmøde.

Pkt. 4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og protokolfører.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår til efterretning.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.
      På valg er: I lige år, formand og sekretær, i ulige år, næstformand og kasserer.
 7. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Hvis der fremsættes ønske herom, kan dirigenten bestemme, at valg til bestyrelsen ikke sker som anført i pkt. 6, men at der vælges en bestyrelse, som selv konstituerer sig.


Ekstraordinær generalforsamling


Pkt. 5

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 1990.

Revideret ved senere generalforsamlinger:

21. marts 1991

13. marts 1995

17. marts 1997

24. marts 2011

10. marts 2016