Starup UIF

Foreningen

Velkommen til Starup UIF – Foreningen

Starup Ungdoms- og Idrætsforening har fokus på sport og begejstring for alle.

Starup Ungdoms og Idrætsforening blev grundlagt i 1943 og tog navn efter sognet. Siden da har landsbysamfundet udviklet sig til en forstad til Haderslev og er et samfund i rivende udvikling. Det er en udvikling, der også præger idrætsforeningen.

Starup Ungdoms- og Idrætsforening er en flerstrenget idrætsforening med mange forskellige tilbud til alle aldre.

Vi lægger stor vægt på bredden, men understøtter også hold / idrætsudøvere med stort talent

Vi er en forening der udelukkende bygger på frivillighed og lægger vægt på at være lokalområdets samlingssted.

Vi ønsker at følge med tiden og udvikler hele tiden nye tilbud.

Det er vigtigt for os, at alle kan være med og føler sig velkommen.

Hovedbestyrelse

 

Kirsten Grauholm

Formand
Aarøsund Landevej 143, 6100 Haderslev

Jeppe Markmann Olesen

Næstformand
Projekt Starup Kultur- og Idrætscenter, StarFit
Starup Kirkevej 25, 6100 Haderslev

Lars Hyrup

Gymnastik
Ærøvej 65, 6100 Haderslev

Søren Hell

Kasserer
Thurøvej 49, 6100 Haderslev

Kirsten Frederiksen

Krolf
Ærøvej 24, 6100 Haderslev

Ole Fryd Jensen

Badminton
Ærøvej 123, 6100 Haderslev

Thomas Bang

Website
Siøvej 19, 6100 Haderslev

Allan Frandsen

Håndbold
Tåsingevej 113, 6100 Haderslev

Kim Sternkopf

Suppleant
Starfit
Langelandsvej 78, 6100 Haderslev

Merian Martinsen

Festdagene
Langelandsvej 48, 6100 Haderslev

Heidi Warming Damm

Caféen

Kirsten Grauholm

Aarøsund Landevej 143, 6100 Haderslev

Jeppe Markmann Olesen

Starup Kirkevej 25, 6100 Haderslev

Lars Hyrup

Ærøvej 65, 6100 Haderslev

Søren Hell

Thurøvej 49, 6100 Haderslev

Kirsten Frederiksen

Ærøvej 24, 6100 Haderslev

Ole Fryd Jensen

Ærøvej 123, 6100 Haderslev

Thomas Bang

Siøvej 19, 6100 Haderslev

Allan Frandsen

Tåsingevej 113, 6100 Haderslev

Kim Sternkopf

Langelandsvej 78, 6100 Haderslev

Merian Martinsen

Langelandsvej 48, 6100 Haderslev
Børneattester

Starup UIF beskytter vores medlemmer og der er alle træner og lederer godkendt af politiet ved indsendelse børneattester.

Børneattesterne der gælder hos Starup-UIF kan KUN bestilles hos Søren Hell.

Vi skal bruge personens navn, addresse, cpr. nr. og fra hvilken afd. vedkommende kommer.

sorenhell@hotmail.com

Æresmedlemmer i Starup UIF

Oversigt og æresmedlemmer i Starup UIF

Holger Rasmussen.

Udnævnt som æresmedlem i 1999

Medlem af Starup UIF’s bestyrelse i 23 år. Heraf 12 år som kasserer og 11 år som formand.

Eli Knygberg

Udnævnt til æresmedlem i 2002.

Sekretær og siden næstformand for Starup UIF 1979 – 1981

Medlem af hovedbestyrelsen 1987 – 2001 først som næstformand – fra 1990 som hovedkasserer.

Sideløbende hermed også frivillig leder i fodboldafdelingen og badmintonafdelingen.

Tidligere æresmedlemmer:
Henry Hammer Sørensen.
Udnævnt til æresmedlem i 1977.
Formand for Starup UIF i 2 perioder.
1. periode marts 1968 til november 1971.
2. periode november 1975 til november 1977.

Døde 27.9.2010 – læs mindeord her

Vedtægter

VedtægterStarup UIFs vedtægter kan hentes her

VEDTÆGTER FOR STARUP UNGDOMS OG IDRÆTSFORENING.
HOVEDFORENINGENForeningens navn og formål
§ 1.

Foreningens navn er Starup Ungdoms og Idrætsforening (Starup UIF),
den er stiftet den 27. marts 1943 og har hjemsted i Haderslev Kommune.


§ 2.
Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for idrætsudøvelse samt igangsætte kulturelle arrangementer til fremme af fællesskabet.


§ 3.

Starup UIF består af en hovedforening og derudover af selvstændige afdelinger for hver idrætsgren, der viser sig behov for. Foreningen er tilsluttet D.I.F. og D.G.I.


Medlemskab

§ 4.

Som aktivt medlem kan optages enhver, som opfylder D.G.I.’s samt D.I.F.’s amatørregler. I hovedforeningen kan endvidere optages passive medlemmer.
Afgørelse om optagelse i idrætsafdelingerne afgøres af de respektive afdelingsbestyrelser.

Efter forslag fra hovedbestyrelsen kan hovedgeneralforsamlingen udnævne æresmedlemmer.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.


§ 5.

Afdelingsbestyrelserne kan idømme karantæne til eller ekskludere:

 1. Medlemmer der udviser usømmelig opførsel, f.eks. brud på god tone eller sportsånd.
  Pågældende har dog først lejlighed til at fremføre sit forsvar.
 2. Medlemmer der ikke overholder foreningens vedtægter eller er i restance med      kontingent over 3 måneder.

Om idømte karantæner eller eksklusioner afgives der indberetning til hovedbestyrelsen, der tager stilling til, om udelukkelsen skal få konsekvenser for den pågældendes eventuelle deltagelse i foreningens øvrige afdelinger.


Kontingent

§ 6.

Aktivitetskontingent og opkrævningsterminer herfor fastsættes af de respektive afdelingsbestyrelser. Kontingent for passive medlemmer fastsættes af hovedbestyrelsen.


Generalforsamling

§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i februar/marts måned. Hovedforeningens generalforsamling skal placeres mindst 14 dage efter sidste ordinære afdelingsgeneralforsamling.

Der indkaldes med mindst 14 dages varsel via foreningens klubblad eller anden meddelelse til samtlige medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettiget og valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år og har været medlem af foreningen i mindst en måned. Stemmeberettigede og valgbare er endvidere forældre til aktive medlemmer under 16 år. Stemmeret kan kun udnyttes ved personligt fremmøde og bortfalder ved restance ud over 3 måneder.


§ 8.

Dagsorden for hovedforeningens ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og protokolfører.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår til efterretning.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.
  På valg er: I lige år, formand og sekretær, i ulige år næstformand og kasserer.
 7. Valg af suppleant.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.


§ 9.

Ved valg til bestyrelsen bestemmer dirigenten afstemningsmåden.
På begæring af mindst et medlem skal der dog ske skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal,

jævnfør dog § 14 og § 15.


Ekstraordinær generalforsamling

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden.


Ledelse

§ 11.

Tegning af Starup-UIF

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af formand, næstformand, kasserer og sekretær, alle valgt på hovedgeneralforsamlingen.
Desuden indgår i hovedbestyrelsen 1 repræsentant fra hver af de afdelinger, der til enhver tid findes indenfor foreningen. Alle medlemmer vælges for et år ad gangen.

Hovedbestyrelsen er næst efter generalforsamlingen foreningens øverste myndighed. Den varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer Starup UIF i alle forhold, der ikke er af rent idrætslig karakter.

Hovedbestyrelsens lovligt vedtagne beslutninger og handlinger udført i henhold hertil, forpligter foreningen og afdelingerne.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Den daglige ledelse af de rent idrætslige forhold varetages af de enkelte afdelingsbestyrelser.

Hoved- og afdelingsbestyrelser kan nedsætte udvalg efter behov.

Over bestyrelsens handlinger føres protokol.

Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelse samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

 

Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

Hovedbestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto.

Køb salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling


Regnskab

§ 13.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Hovedforeningens regnskab forelægges hvert år, forsynet med revisorernes påtegning, hovedforeningens generalforsamling til godkendelse.

De enkelte afdelingers regnskab forelægges forsynet med revisorernes påtegning de respektive afdelingers generalforsamlinger til godkendelse.

Hver afdeling afleverer årligt budget senest 14 dage før hovedbestyrelsens generalforsamling.

Afdelingerne er ansvarlige for overholdelse af de opstillede budgetter, og det økonomiske ansvar hviler således på den enkelte afdeling.

Afdelingerne er forpligtet til, i forhold til medlemstal, at bidrag til foreningens fælles drift.

Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.


Ændring af vedtægterne

§ 14.

Ændringer i foreningens vedtægter kan ske på enhver hovedgeneralforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Opnås et sådan flertal ikke, kan forslaget indbringes for en ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i § 10. Hvis 2/3 af de her fremmødte stemmer for forslaget, er dette vedtaget.


Foreningens opløsning

§ 15.

Opløsning af foreningen kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 stemmer for. Er den opløsende generalforsamling ikke beslutningsdygtig på grund af for få fremmødte, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan besluttes med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

Ved opløsning af foreningen bestemmer den sidste generalforsamling, hvortil tilbagehavende midler skal anvendes, idet det er en betingelse, at disse kun må anvendes til idrætsligt eller andet almennyttigt formål i Haderslev Kommune.


AFDELINGERNE


 Ledelse


Pkt. 1

Til at være hovedbestyrelsen behjælpelig med at lede foreningen, vælger hver afdeling på sin afdelingsgeneralforsamling en bestyrelse, som skal lede det idrætslige arbejde i foreningen.

Pkt. 2

Afdelingsbestyrelsens størrelse bestemmes af den enkelte afdeling, men skal dog mindst være 4 medlemmer.

Et af afdelingens bestyrelsesmedlemmer indgår i hovedbestyrelsen jævnfør § 11 i hovedbestyrelsens vedtægter.

Hovedforeningens formand, næstformand, kasserer og sekretær kan ikke samtidig indvælges i en afdelingsbestyrelse.


Generalforsamling


Pkt. 3.

Afdelingernes ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i januar eller februar måned.

Vedrørende indkaldelse til generalforsamling og indsendelse af forslag, følges reglerne i hovedforeningens vedtægter § 7.

Forslag om vedtægtsændringer kan ikke vedtages på en afdelingsgeneralforsamling, men kan videresendes som forslag til hovedforeningens generalforsamling.

Stemmeberettiget og valgbar er ethvert af afdelingens medlemmer, der er fyldt 16 år, og som i mindst en måned har været medlem af afdelingen.

Stemmeberettigede og valgbare er endvidere forældre til afdelingsmedlemmer under 16 år.

Stemmeretten bortfalder ved kontingentrestance ud over 3 måneder.

Stemmeretten kan kun udnyttes ved personligt fremmøde.

Pkt. 4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og protokolfører.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår til efterretning.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.
  På valg er: I lige år, formand og sekretær, i ulige år, næstformand og kasserer.
 7. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Hvis der fremsættes ønske herom, kan dirigenten bestemme, at valg til bestyrelsen ikke sker som anført i pkt. 6, men at der vælges en bestyrelse, som selv konstituerer sig.


Ekstraordinær generalforsamling


Pkt. 5

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 1990.

Revideret ved senere generalforsamlinger:

21. marts 1991

13. marts 1995

17. marts 1997

24. marts 2011

10. marts 2016

Rereferater - Hovedbestyrelsen

Referater kan findes i vores foreningssystem conventus eller tilsendes via mail ved henvendelse til kasserer i Starup UIF.

Referater - Generalforsamling

Referater kan findes i vores foreningssystem conventus eller tilsendes via mail ved henvendelse til kasserer i Starup UIF.

Nyhedsarkiv

Køb en flot byplakat

KØB EN FLOT BYPLAKAT Plakaten (30x40cm) koster 300kr inkl. sort ramme, og for hver solgte plakat går 100kr til Starup UIF. Bestil på www.byplakat.dk senest d. 13.sept.

Lej en flyttetrailer og støt Starup UIF

Starup UIF og Starwash har indgået en aftale, så når du lejer en flyttetrailer ved Starwash, støtter du samtidig Starup Kultur- og Idrætscenter. Pris for leje af flyttetraileren er kr. 150 for 4 timer og kr. 250 for et helt døgn. Hele lejen går ubeskåret til Starup...

Årshjul

Støt Vores Sponsorer